Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1423279

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 października 2013 r.
I SA/Wa 354/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Przemysław Żmich.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy I. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 lipca 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 354/13 w sprawie ze skargi Gminy I. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2012 r., nr (...) w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 4 lipca 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 354/13, oddalił skargę Gminy I. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2012 r., nr (...) w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania.

W dniu 20 września 2013 r. (data stempla pocztowego) Gmina I. złożyła wniosek o sporządzenia i doręczenie uzasadnienia wyroku wydanego w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwana dalej p.p.s.a., w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku. Stosownie zaś do treści art. 141 § 3 p.p.s.a. odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym.

Z akt rozpoznawanej sprawy wynika, że wniosek Gminy I. o sporządzenie uzasadnienia wyroku został złożony w dniu 20 września 2013 r. Natomiast termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Sądu z dnia 4 lipca 2013 r. upłynął w dniu 11 lipca 2013 r. Tym samym wniosek Gminy I. o sporządzenie uzasadnienie wyroku w przedmiotowej sprawie został złożony po upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w art. 141 § 2 p.p.s.a.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 141 § 2 p.p.s.a. postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.