I SA/Wa 351/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2241916

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lutego 2017 r. I SA/Wa 351/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Emilia Lewandowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) kwietnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy sprostowania decyzji postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

P. S. (dalej: skarżący), pismem z dnia 18 kwietnia 2015 r., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) kwietnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy sprostowania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) marca 2014 r. nr (...).

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Pismem z dnia 21 marca 2016 r., w wykonaniu zarządzenia z dnia 16 marca 2016 r., Sąd zobowiązał skarżącego do podpisania powyższej skargi, w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania, pod rygorem jej odrzucenia.

Powyższe wezwanie doręczone zostało skarżącemu w dniu 6 kwietnia 2016 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k.11 akt sądowych), zatem termin do dokonania wskazanej wyżej czynności upłynął w dniu 13 kwietnia 2016 r. Do dnia dzisiejszego nie wykonano jednak wezwania Sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Jak wynika z akt sprawy skarżący nie wykonał wezwania Sądu z dnia 21 marca 2016 r., bowiem nie podpisał skargi, jak również nie nadesłał jej własnoręcznie podpisanego egzemplarza.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. i orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.