Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1828311

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 marca 2013 r.
I SA/Wa 350/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Tarnowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. K. i A. W. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) listopada 2012 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 350/13 w ten sposób, że w dziesiątym wierszu od góry sentencji postanowienia zamiast "Ministra Transportu Rolnictwa i Rozwoju Wsi" winno być "Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi".

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do treści art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), sąd może z urzędu sprostować w postanowieniu niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym, sprostowanie niedokładności (nieścisłości) może obejmować właściwe oznaczenie stron czy też dokładne wymienienie podmiotów postępowania lub pełnej ich nazwy (por. wyrok SN z dnia 18 czerwca 1998 r., II CKN 817/97, OSNC 1999, Nr 1, poz. 16). Ponadto, mówiąc o błędzie pisarskim należy mieć na uwadze widoczne, wbrew zamierzeniom Sądu, niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię, błąd gramatyczny albo niezamierzone opuszczenie jednego lub więcej wyrazów.

Mając powyższe na uwadze należało uznać, iż w przedmiotowej sprawie zaistniała podstawa do sprostowania sentencji postanowienia z dnia 19 lutego 2013 r., albowiem z akt administracyjnych sprawy jednoznacznie wynika, że postanowienie to zawiera oczywistą omyłkę pisarską polegającą nieprawidłowym oznaczeniu organu w komparycji tego postanowienia.

Z powyższych względów, na podstawie art. 156 § 1 w związku z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.