Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1753207

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 stycznia 2015 r.
I SA/Wa 3478/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Durzyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym skargi G. N. na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia (...) października 2014 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić G. N. uiszczony wpis od skargi w kwocie 200 (dwieście) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 27 listopada 2014 r., G. N., reprezentowana przez (...) wniosła skargę na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia (...) października 2014 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

Zarządzeniem z dnia 18 grudnia 2014 r. stronę skarżącą wezwano do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 (dwieście) złotych w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem jej odrzucenia. Wezwanie zostało odebrane w dniu 30 grudnia 2014 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy (k. 19).

Strona skarżąca uiściła wpis od skargi w dniu 8 stycznia 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a.") sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata sądowa. Opłatą sądową jest między innymi wpis od skargi (art. 212 § 1 p.p.s.a.). Jeśli wpis sądowy nie został uiszczony, Sąd wzywa do jego uiszczenia. Zaś na mocy art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Z akt niniejszej sprawy wynika, że wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji zostało doręczone skarżącej (...) w dniu 30 grudnia 2014 r. Zatem termin do uiszczenia wpisu sądowego upływał stronie w dniu 7 stycznia 2015 r., albowiem dzień 6 stycznia był dniem ustawowo wolnym od pracy, co zgodnie z treścią art. 83 § 2 p.p.s.a. powodowało przesunięcie terminu. Natomiast z dołączonego do akt dowodu uiszczenia wpisu wynika, że wpłata została dokonana w dniu 8 stycznia 2015 r., a zatem z uchybieniem ustawowego terminu.

Czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna, o czym stanowi art. 85 p.p.s.a.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a. odrzucił skargę.

O zwrocie uiszczonego wpisu Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 powołanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.