Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840341

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 grudnia 2015 r.
I SA/Wa 3278/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriela Nowak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. P. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania postanawia: podjąć zawieszone postępowanie sądowe.,

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.