I SA/Wa 3266/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

I SA/Wa 3266/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1733794

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 lutego 2015 r. I SA/Wa 3266/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anita Wielopolska-Fonfara (spr.).

Sędziowie WSA: Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz, Dariusz Pirogowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lutego 2015 r. sprawy ze skargi A.S., S. S. i P.S. na niewykonanie przez Prezydenta (...) wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 marca 2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 564/13

1.

wymierza Prezydentowi (...) grzywnę w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych płatną w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku;

2.

zasądza od Prezydenta (...) na rzecz skarżących A. S., S. S. i P. S. solidarnie kwotę 440 (czterysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

A.S., S. S., P. S. reprezentowani przez adwokata R. N. w dniu 24 listopada 2014 r. (data stempla biura podawczego) wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi (...) grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Sądu z dnia 12 marca 2014 r. sygn. akt I SAB/Wa 564/13.

Powyższym wyrokiem Sąd zobowiązał Prezydenta (...) do rozpoznania wniosku A. S., S. S., P. S. z dnia 2 listopada 2011 r. o przyznanie odszkodowania za nieruchomość położoną w (...) przy ul. (...), hip. nr (...) - w terminie trzech miesięcy od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy.

Skarżący wnieśli o wymierzenie Prezydentowi (...) grzywny w maksymalnej wysokości przewidzianej w art. 154 § 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a. tj. dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zwrócili się także o zasądzenie od Prezydenta (...) na ich rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Pismem z dnia 14 sierpnia 2014 r. skarżący reprezentowani przez adwokata R. N. wezwali organ do wykonania wyroku, jednak do dnia wniesienia skargi do Sądu nie otrzymali żadnego rozstrzygnięcia w sprawie.

W odpowiedzi na skargę Prezydent (...) wskazał, że pełnomocnik skarżących w piśmie z dnia 17 listopada 2014 r. został poinformowany o przyczynach niedotrzymania wyznaczonego przez Sąd terminu oraz o przewidywanym terminie zakończenia postępowania na dzień 31 marca 2015 r.

W powyższym piśmie organ wskazał, że w toku prowadzonego postępowania podjęto czynności zmierzające do zgromadzenia pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania prawidłowej decyzji merytorycznej. Poinformował również, że do zakończenia postępowania i wydania decyzji merytorycznie rozstrzygającej sprawę konieczne jest wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego gruntu. Dopiero wówczas oraz po zabezpieczeniu środków na wypłatę odszkodowania możliwe będzie wydanie decyzji merytorycznie kończącej postępowanie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga jest zasadna.

Przedmiotowa skarga została złożona w trybie art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.). Przepis ten stanowi, że w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania oraz w razie bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny.

W rozpoznawanej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 12 marca 2014 r. sygn. akt I SAB/Wa 564/13 zobowiązał Prezydenta (...) do rozpoznania wniosku z dnia 2 listopada 2011 r. o przyznanie odszkodowania za nieruchomość położoną w (...) przy ul. (...), hip. nr (...) - w terminie trzech miesięcy od daty zwrotu akt administracyjnych wraz z prawomocnym wyrokiem.

Bezsporne jest, że akta sprawy wraz z prawomocnym wyrokiem Sądu wpłynęły do organu w dniu 16 kwietnia 2014 r., (data stempla wpływu do organu), a więc trzymiesięczny termin wyznaczony przez Sąd upłynął w dniu 16 lipca 2014 r.

Niekwestionowaną okolicznością jest również to, że do dnia wniesienia skargi z dnia 22 sierpnia 2014 r. - pomimo uprzedniego wezwania organu przez skarżących do wykonania prawomocnego wyroku (pismem z dnia 14 sierpnia 2014 r.) - Prezydent (...) nie rozstrzygnął przedmiotowej sprawy. Decyzja w przedmiocie ustalenia odszkodowania nie została wydana również do dnia rozprawy, która odbyła się w dniu 17 lutego 2015 r.

Skoro zatem Prezydent (...) w terminie wyznaczonym wyrokiem Sądu, jak również przed wniesieniem skargi w trybie art. 154 § 1 p.p.s.a., nie załatwił sprawy, to wniosek o wymierzenie grzywny jest niewątpliwie zasadny. Zważyć bowiem należy, że niewykonywanie wyroków sądów w demokratycznym państwie prawa nie może być tolerowane. W szczególności nie można zaakceptować ani też usprawiedliwiać sytuacji, gdy wyroki sądów nie są respektowane przez organy władzy publicznej. Taka sytuacja prowadzić musi nieuchronnie do podważania zaufania jednostek do tych organów, jak też szerzej do samej władzy publicznej. Świadczy przy tym o braku poszanowania prawa przez organy władzy publicznej, które same zobowiązane są do jego stosowania.

W realiach niniejszej sprawy Sąd ocenił, iż wystarczająco represyjną, jak też dyscyplinującą funkcję, spełni grzywna w wysokości (...) złotych, która to kwota mieści się w wymiarze grzywny określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a. i jest adekwatna z punktu widzenia wielkości przekroczenia terminu załatwienia sprawy wyznaczonego przez Sąd.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na mocy art. 154 § 1 w zw. z art. 154 § 6 p.p.s.a. orzekł jak w punkcie 1 i 2 sentencji wyroku. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 200 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.