Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2852083

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 lipca 2014 r.
I SA/Wa 3015/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Kołtun-Kulik.

Sędziowie WSA: Joanna Gierak-Podsiadły (spr.), Włodzimierz Kowalczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lipca 2014 r. sprawy ze skargi Z. P. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez powiat z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.