Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1786193

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 listopada 2014 r.
I SA/Wa 2968/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriela Nowak (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym skargi E. N. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta (...) wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 października 2013 r. sygn. akt I SAB/Wa 519/13 postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić skarżącej kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

E. N. pismem z dnia 23 kwietnia 2014 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem organu, skargę na niewykonanie przez Prezydenta (...) wyroku tego Sądu z dnia 18 października 2013 r. sygn. akt I SAB/Wa 519/13.

Zarządzeniem z dnia 20 października 2014 r. Sąd zobowiązał skarżącą do uzupełnienia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Powyższe zarządzenie doręczone zostało pełnomocnikowi skarżącej w dniu 22 października 2014 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k-32 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Stosownie natomiast do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie, co wskazano wcześniej, wezwanie do uzupełnienia wpisu sądowego pełnomocnik skarżącej otrzymał w dniu 22 października 2014 r., a zatem termin do dokonania tej czynności upłynął w dniu 29 października 2014 r. Wpis uiszczono natomiast w dniu 31 października 2014 r., a zatem z uchybieniem ustawowego 7-dniowego terminu.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji. O zwrocie wpisu sądowego Sąd postanowił na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.