Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1786189

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 listopada 2014 r.
I SA/Wa 2924/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Szmydt.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...), nr (...) w przedmiocie przyznania zasiłku stałego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) decyzją z dnia (...), nr (...) po rozpoznaniu odwołania T. B. od decyzji Prezydenta (...) z dnia (...), nr (...) w sprawie zmiany decyzji z dnia (...), nr (...) przyznającej T. B. świadczenie w formie zasiłku stałego i ustalenia wysokości tego zasiłku w wysokości (...) zł miesięcznie - utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Z akt sprawy wynika, że decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...), nr (...) została skarżącemu skutecznie doręczona w dniu 16 kwietnia 2014 r. Termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 16 maja 2014 r.

Na powyższą decyzję skarżący T. B. wniósł w dniu 15 września 2014 r. (data złożenia pisma w organie) skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skargę do Sądu wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Skoro skarga T. B. została wniesiona w dniu 15 września 2014 r., tj. prawie 4 miesiące po upływie ustawowego terminu do jej wniesienia, to na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 powołanej ustawy, skargę tę należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.