Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1786185

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 listopada 2014 r.
I SA/Wa 2897/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Maciejuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lipca 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J. C. pismem z dnia (...) sierpnia 2014 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lipca 2014 r., nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta O. z dnia (...) maja 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zarządzeniem z dnia 30 września 2014 r. skarżący został wezwany do podpisania skargi, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Ww. brak formalny skargi został uzupełniony w ustawowym terminie.

Z akt administracyjnych sprawy wynika, że zaskarżona decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lipca 2014 r., nr (...) została doręczona skarżącemu w dniu (...) lipca 2014 r. (vide: zwrotne potwierdzenie odbioru). Termin do złożenia skargi upłynął z dniem (...) sierpnia 2014 r.

Skarga na ww. rozstrzygnięcie organu II instancji została wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem organu w dniu (...) sierpnia 2014 r. (data nadania w urzędzie pocztowym, k. 5 akt sądowych).

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dalej: p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Sąd odrzuci skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia (art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

W związku z powyższym stwierdzić należy, że skarga J. C. z dnia (...) sierpnia 2014 r. została złożona z uchybieniem ustawowego trzydziestodniowego terminu przewidzianego do jej wniesienia.

Mając na uwadze ww. okoliczność Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.