Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1786188

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 października 2014 r.
I SA/Wa 289/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 1 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej J. O. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 289/14 w sprawie ze skargi J. O. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) grudnia 2013 r., nr (...) w przedmiocie zmiany decyzji administracyjnej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 17 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 289/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę J. O. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) grudnia 2013 r., nr (...) w przedmiocie zmiany decyzji administracyjnej.

Pismem z dnia 18 sierpnia 2014 r. J. O. wniósł od powyższego wyroku skargę kasacyjną. Skarga ta została sporządzona i podpisana osobiście przez skarżącego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 175 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z wyjątkiem przypadków gdy sporządza ją sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. W niektórych przypadkach wskazanych w ustawie skarga kasacyjna może być sporządzona przez doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego.

W przedmiotowej sprawie skarżący został prawidłowo pouczony (k. 49 i 65 akt sądowych) o prawie, terminie i sposobie wniesienia skargi kasacyjnej, w szczególności o konieczności sporządzenia jej przez adwokata lub radcę prawnego.

Z akt sprawy nie wynika, aby J. O. był adwokatem lub radcą prawnym, jak również osobą, o której mowa w art. 175 § 2 powołanej ustawy. Tym samym nie mógł skutecznie osobiście sporządzić skargi kasacyjnej.

Powyższe uchybienie czyni przedmiotową skargę kasacyjną niedopuszczalną. Dlatego też Sąd, na podstawie art. 178 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.