Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2852046

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 lipca 2014 r.
I SA/Wa 2846/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Pirogowicz (spr.).

Sędziowie WSA: Jolanta Augustyniak-Pęczkowska Elżbieta Sobielarska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lipca 2014 r. sprawy ze skargi A. L. i J. L. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) października 2013 r. nr (...) w przedmiocie nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości zajętej pod drogę oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.