Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1790589

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 września 2014 r.
I SA/Wa 2818/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Dargas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. M., M. B. oraz A. S. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) września 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty postanawia sprostować błąd pisarski w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2014 r. sygn. akt I SA/Wa 2818/13, w ten sposób, że w nagłówku uzasadnienia wyroku zamiast oznaczenia sprawy "sygn. akt I SA/Wa 2818/14" wpisać prawidłową sygnaturę akt - "I SA/Wa 2818/13".

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do treści art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Sprostowanie wyroku może nastąpić również na wniosek stron postępowania lub jego uczestników.

W dniu 10 czerwca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał w sprawie I SA/Wa 2818/13 wyrok, którym oddalił skargę L. M., M. B. oraz A. S. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) września 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty.

Jak wynika z akt sprawy, w nagłówku uzasadnienia wyroku pojawił się błąd pisarski, gdyż zamiast prawidłowego oznaczenia sprawy tj. "sygn. akt I SA/Wa 2818/13", wpisano omyłkowo "sygn. akt I SA/Wa 2818/14".

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 156 § 1 i § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.