Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1786178

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 listopada 2014 r.
I SA/Wa 2680/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Maciejuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. P. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) lipca 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) sierpnia 2014 r. W. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) lipca 2014 r., nr (...) utrzymującą w mocy własną decyzję z dnia (...) maja 2013 r., nr (...) odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy (...) z dnia (...) września 1976 r., nr (...) orzekającej o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa (...) bez budynków, ozn. nr ewid. działek (...) i (...) o pow. (...) ha, położonego w B., stanowiącego w dacie przejęcia własność W. P. i W. P.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału I z dnia 29 sierpnia 2014 r. W. P. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w niniejszej sprawie w wysokości 200 zł - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżącemu doręczono ww. wezwanie w dniu (...) września 2014 r. w trybie art. 72 § 1 p.p.s.a. (odbiór pokwitowała matka skarżącego - Z. P., k. 10 akt sądowych). Wyznaczony przez Sąd termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął zatem z dniem (...) września 2014 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.: dalej: p.p.s.a.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Po sprawdzeniu w rejestrze opłat sądowych, prowadzonych przez Oddział Finansowo-Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzono, że W. P., pomimo wezwania Sądu, nie uiścił należnego wpisu od skargi.

W związku z powyższym, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.