Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1612649

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 października 2014 r.
I SA/Wa 2626/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anita Wielopolska-Fonfara.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 27 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. i I. T. na uchwałę Rady Miasta (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie: uchwały dotyczącej sprzedaży lokali postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wnieśli bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na uchwałę Rady Miasta (...) z dnia (...) nr (...) zmieniającą uchwałę w sprawie sprzedaży, zamiany i nabywania lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych.

Uchwała będąca przedmiotem zaskarżenia jest rozstrzygnięciem, od którego skarżącym przysługiwało prawo wezwania Rady do usunięcia naruszenia prawa (art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591). Jak wynika z akt skarżący dopełnili powyższego obowiązku w dniu 22 maja 2014 r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym) wzywając Radę pismem z dnia 5 marca 2014 r. do usunięcia naruszenia prawa.

Rada m.st. Warszawy udzieliła odpowiedzi na powyższe wezwanie pismem z dnia 17 czerwca 2014 r., które zostało doręczone pełnomocnikowi skarżących w dniu 23 czerwca 2014 r.

W dniu 23 lipca 2014 r. (data stempla pocztowego) skarżący wnieśli bezpośrednio do Sądu skargę na powyższą uchwałę. Skarga została wpisana w do dziennika korespondencji ogólnej pod I KO 193/214 i w dniu 29 lipca 2014 r. w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału przekazana, stosownie do treści art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej jako p.p.s.a., według właściwości do Rady (...). O fakcie tym skarżący reprezentowani przez pełnomocnika zostali poinformowani.

Organ przekazał skargę wraz z odpowiedzią i aktami sprawy do Sądu w dniu 22 sierpnia 2014 r. (data stempla biura podawczego).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 54 § 1 p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi.

Zgodnie z art. 52 § 1 p.p.s.a. skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie (§ 2). Stosownie do § 3 jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa. Przy czym art. 3 § 2 pkt 4 traktuje o innych niż określone w pkt 1-3 (decyzje, postanowienia) aktach z zakresu administracji publicznej, dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W myśl art. 53 § 2 p.p.s.a. w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4 p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

W rozpoznawanej sprawie przedmiotem zaskarżenia jest - wydana na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży, zamiany i nabywania lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych.

W myśl art. 101 ust. 1 u.s.g. każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.

Jak wynika z akt sprawy skarżący wezwali Radę do usunięcia naruszenia prawa pismem z dnia 5 marca 2014 r. nadanym w Urzędzie Pocztowym w dniu 22 maja 2014 r. Pismem z dnia 17 czerwca 2014 r. Rada udzieliła odpowiedzi na powyższe wezwanie, które zostało doręczone pełnomocnikowi skarżących w dniu 23 czerwca 2014 r.

Wobec tego od dnia następnego - 24 czerwca 2014 r. rozpoczął bieg ustawowy termin do wniesienia skargi do Sądu za pośrednictwem Rady. Jak wynika z akt był to termin 30 dni, ponieważ organ udzielił odpowiedzi na ww. wezwanie. Zatem ostatnim dniem tego terminu był dzień 23 lipca 2014 r. W powyższym terminie skarżący uprawnieni byli do skutecznego wniesienia skargi do Sądu, za pośrednictwem Rady. Wprawdzie skarga na uchwałę Rady (...) została nadana w ostatnim dniu 30-dniowego terminu, tj. w dniu 23 lipca 2014 r., jednakże błędnie została ona skierowana bezpośrednio do Sądu zamiast do Rady (...).

Sąd badając tryb i terminowość wniesienia skargi ustalił, że skarżący złożyli ją bezpośrednio do Sądu, tym samym czyniąc to z uchybieniem trybu. Powyższe spowodowało, że Sąd zmuszony był przekazać skargę według właściwości do organu, co nastąpiło 29 lipca 2014 r. (data nadania przesyłki). Zatem ów dzień - 29 lipca 2014 r., należało przyjąć za dzień prawidłowego wniesienia skargi.

Mając powyższe ustalenia na uwadze Sąd stwierdził, że przesłanie skargi do organu dnia 29 lipca 2014 r. podczas gdy ostatnim dniem terminu do jej skutecznego wniesienia był 23 lipca 2014 r. skutkuje jej odrzuceniem.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. skarga złożona po upływie terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z art. 54 § 1 i 53 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.