I SA/Wa 2612/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3046881

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2020 r. I SA/Wa 2612/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Dargas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. J. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) września 2019 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

C. J. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 5 listopada 2019 r. (data stempla pocztowego) skargę na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) września 2019 r., nr (...), wydaną w przedmiocie umorzenia postępowania.

Wskazane uprzednio orzeczenie zostało doręczone skarżącemu 1 października 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W myśl zaś art. 58 § 1 pkt 2 powołanej ustawy, sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru zaskarżonej decyzji wynika, że została ona doręczona wnoszącemu skargę 1 października 2019 r.

Termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego upłynął zatem 31 października 2019 r. W przedmiotowej sprawie skarga została natomiast nadana 5 listopada 2019 r. (data stempla pocztowego).

W tym stanie rzeczy uznać należało, że skarga złożona została z uchybieniem 30-dniowego terminu do jej wniesienia.

Wobec powyższego na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.