Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1612637

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 października 2014 r.
I SA/Wa 2307/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego postanawia: zawiesić postępowanie międzyinstancyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Z akt sprawy wynika, że przesyłka zawierająca odpis skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2014 r. skierowana do uczestnika postępowania T. T. została zwrócona przez pocztę z adnotacją: "adresat zmarł". Z odpisu zupełnego aktu zgonu wynika, że uczestnik postępowania zmarł w dniu 2 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony (...). W niniejszej sprawie zaistniały powyższe okoliczności, a zatem powstała przyczyna uzasadniająca zawieszenie postępowania sądowego z urzędu, bowiem zgodnie z art. 33 § 1 p.p.s.a. T. T. był uczestnikiem postępowania na prawach strony.

W związku z powyższym, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Sąd orzekł jak postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.