Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2878470

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 marca 2012 r.
I SA/Wa 2298/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Skiba (spr.).

Sędziowie WSA: Małgorzata Boniecka-Płaczkowska Emilia Lewandowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2012 r. sprawy ze skargi O. T. i Z. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) września 2011 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.