Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1612635

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 października 2014 r.
I SA/Wa 2292/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Kołtun-Kulik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 16 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Z. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) maja 2014 r., nr (...) w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. Z., reprezentowany przez adwokata T. S., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę z dnia (...) czerwca 2014 r. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) maja 2014 r., nr (...), w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez Z. Z. nieruchomości pozostawionej poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości P., gm. H., pow. N., woj. (...).

Zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącej Wydziału I z dnia 17 lipca 2014 r. M. Z. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Jednocześnie wezwaniem z dnia 22 lipca 2014 r. skarżący wezwany został do uzupełnienia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, braków formalnych skargi poprzez nadesłanie jej dwóch odpisów, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis ww. zarządzenia i wezwania został doręczony pełnomocnikowi skarżącego adwokatowi T. S. w dniu 24 lipca 2014 r.

Skarżący nie uiścił wpisu od skargi, jak również nie nadesłał odpisów skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Zgodnie z art. 220 § 3 powołanej ustawy skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Termin do uiszczenia wpisu sądowego od przedmiotowej skargi oraz nadesłania jej odpisów upłynął bezskutecznie w dniu 31 lipca 2014 r. Skarga nie została opłacona. Nadto skarżący nie nadesłał odpisów skargi, a zatem nie zostały uzupełnione braki formalne skargi.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.