Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1423278

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 października 2013 r.
I SA/Wa 2282/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Lenart.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) września 2012 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia postanawia zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

(...) pismem z dnia 15 października 2012 r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) września 2012 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia.

W dniu 16 września 2013 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęło świadectwo zgonu uczestnika postępowania J. K., wraz z tłumaczeniem przysięgłym tego dokumentu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony.

W rozpoznawanej sprawie nastąpiła śmierć uczestnika postępowania J. K. W ocenie sądu zaistniała więc przesłanka uzasadniająca zawieszenie postępowania sądowego.

W niniejszej sprawie nie zachodzi przesłanka z § 3 powołanego art. 124 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym nie zawiesza się postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 124 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.