Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1966830

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 października 2015 r.
I SA/Wa 2251/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Marciniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej z dnia (...) czerwca 2015 r. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 2251/14 w sprawie ze skargi J. A., A. A., R. A. i T. A. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) kwietnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia: - odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 11 marca 2015 r. w punkcie 1 sentencji wyroku oddalił skargę J. A., a w punkcie 2 odrzucił skargę A. A., R. A. i T. A. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) kwietnia 2014 r., nr (...), w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego Odpis ww. wyroku z dnia 11 marca 2015 r. wraz z uzasadnieniem doręczony został J. A. jako skarżącej będącej jednocześnie pełnomocnikiem pozostałych skarżących w dniu 18 maja 2015 r.

Od powyższego orzeczenia w dniu 16 czerwca 2015 r. skarżący J. A., A.A., R. A. i T. A. wnieśli osobiście podpisaną przez siebie skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), powoływana dalej jako "p.p.s.a.", wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną.

Stosownie natomiast do treści art. 175 § 1 i 2 p.p.s.a. skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem przypadków, gdy sporządza ją sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy wnoszona jest przez prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka.

W niniejszej sprawie skarżący J. A., A. A., R. A. i T. A., wbrew treści powołanego przepisu art. 175 p.p.s.a., wnieśli w dniu 17 czerwca 2015 r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym) skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2015 r. podpisaną przez siebie osobiście, co skutkuje jej odrzuceniem.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 178 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.