Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1423276

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 października 2013 r.
I SA/Wa 2224/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Emilia Lewandowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku M.G. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 2224/12 w sprawie ze skargi M.G. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) września 2012 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 2224/12.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 27 lutego 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 2224/12, oddalił skargę M.G. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) września 2012 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

W dniu 15 kwietnia 2013 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął wniosek skarżącej z dnia 11 kwietnia 2013 r. o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 27 lutego 2013 r. Przedmiotowy wniosek nadany został listem poleconym w dniu 12 kwietnia 2013 r.

Skarżąca wystąpiła jednocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, który rozpoznany został odmownie postanowieniem Sądu z dnia 24 kwietnia 2013 r. Zażalenie na powyższe postanowienie oddalone zaś zostało przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 4 września 2013 r., sygn. akt I OZ 744/13.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

W rozpoznawanej sprawie Sąd ogłosił wyrok w dniu 27 lutego 2013 r. Termin do złożenia stosownego wniosku upływał zatem w dniu 6 marca 2013 r. Wniosek złożony zaś został dopiero w dniu 12 kwietnia 2013 r., a zatem z przekroczeniem wspomnianego siedmiodniowego terminu, o którym mowa w art. 141 § 2 powołanej ustawy. W tej sytuacji, mając na względzie prawomocne postanowienie Sądu z dnia 24 kwietnia 2013 r. odmawiające przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 27 lutego 2013 r., stwierdzić należy, że brak jest podstaw do uwzględnienia złożonego wniosku o sporządzenie uzasadnienia tego wyroku.

W świetle powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 141 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.