Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1786172

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 października 2014 r.
I SA/Wa 2212/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Boniecka-Płaczkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 13 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.J. na zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) czerwca 2014 r. nr (...) w przedmiocie przekazania podania zgodnie z właściwością postanawia: sprostować oczywistą omyłkę pisarską w komparycji postanowienia z dnia 28 sierpnia 2014 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz w wierszu 3 strony 1 uzasadnienia wyroku w ten sposób, że w miejsce nazwiska "J." wpisać prawidłowo "J."

Uzasadnienie faktyczne

W komparycji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2014 r. sygn. akt I SA/Wa 1221/14 oraz w wierszu 3 na str. 1 uzasadnienia ww. postanowienia wpisano jako nazwisko skarżącego "J.".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej powoływanej jako "p.p.s.a.", sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie oraz rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Istotnym jest ustalenie, czy błąd mający być przedmiotem sprostowania mieści się w granicach, jakie art. 156 § 1 p.p.s.a. wyznaczył w zakresie "niedokładności", "błędu pisarskiego albo rachunkowego" oraz "innej oczywistej omyłki".

W ocenie Sądu, sytuację zaistniałą można bezsprzecznie zaklasyfikować jako oczywistą omyłkę pisarską. Z akt sprawy wynika, że skarżący nosi nazwisko "J.", nie jak omyłkowo wskazano "J.".

Wobec powyższego, stosownie do art. 156 § 1 i § 2 w zw. z art. 16 § 2 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.