I SA/Wa 2199/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2414076

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2017 r. I SA/Wa 2199/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Miernik.

Sędziowie WSA: Anna Wesołowska (spr.), Elżbieta Sobielarska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. B. z dnia 15 grudnia 2017 r. o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Elżbiety Lenart, Joanny Skiby i Iwony Kosińskiej od udziału w sprawie ze skargi ze skargi L. W., U. T., A. K. i M. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) czerwca 2013 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji. postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Przed rozprawą wyznaczoną na dzień 15 grudnia 2017 r. wpłynął wniosek J. B. o wyłączenie składu orzekającego, tj. sędziów Elżbiety Lenart, Joanny Skiby, Iwony Kosińskiej od dalszego orzekania w niniejszym postępowaniu. W uzasadnieniu wskazano, że gdyby wnioski uczestnika o odroczenie rozprawy i zawieszenie postępowania nie zostały rozpatrzone lub uwzględnione, to wnosi o wyłączenie składu orzekającego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Sędzia jest wyłączony od udziału w sprawie z mocy samej ustawy w sprawach określonych w art. 18 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 t.j.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.". Niezależnie od przyczyn wymienionych w powołanym przepisie, stosownie do treści art. 19 p.p.s.a., sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Zgodnie z treścią art. 20 § 1 p.p.s.a. wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu posiedzenia w sądzie, w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia.

W niniejszej sprawie oświadczeniami z 15 grudnia 2017 r. sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Elżbieta Lenart, Joanna Skiba, Iwona Kosińska wyjaśnili, że nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 18 p.p.s.a. wyłączające ich z mocy samej ustawy od orzekania w niniejszej sprawie. Oświadczyli, że nie istnieją także okoliczności tego rodzaju, o których mowa w art. 19 p.p.s.a., które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności w tej sprawie.

J. B. nie uprawdopodobnił, w rozumieniu art. 20 § 1 p.p.s.a., przyczyn wyłączenia, gdyż wskazane przez niego okoliczności nie spełniają przesłanek z tego przepisu.

W związku z powyższym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 22 § 1 i 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.