Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2890226

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
I SA/Wa 219/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Boniecka-Płaczkowska.

Sędziowie WSA: Dorota Apostolidis, Marta Kołtun-Kulik (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2012 r. sprawy ze skargi A.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) grudnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.