Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2054788

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 lutego 2016 r.
I SA/Wa 2154/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Emilia Lewandowska (spr.).

Sędziowie WSA: Elżbieta Lenart Przemysław Żmich.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2016 r. sprawy ze skargi M. S., A. S., K. M., W. S. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta (...) wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 marca 2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 56/15

1.

wymierza Prezydentowi (...) grzywnę w wysokości 500 (pięćset) złotych;

2.

zasądza od Prezydenta (...) na rzecz M. S., A. S., K. M., W. S. solidarnie kwotę 440 (czterysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

M. S., A. S., K. M. i W. S. (dalej: skarżący), reprezentowani przez adwokata J. S. w skardze, która do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła 7 grudnia 2015 r., wnieśli o wymierzenie Prezydentowi (...) grzywny za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 marca 2015 r. sygn. akt I SAB/Wa 56/15.

W odpowiedzi na skargę Prezydent (...) wskazał, że pismem z dnia (...) listopada 2015 r. pełnomocnik skarżących został poinformowany o przyczynach niedotrzymania terminu wskazanego w ww. wyroku z dnia 25 marca 2015 r. oraz o tym, że postępowanie zostanie zakończone do dnia (...) marca 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Prawomocnym wyrokiem z dnia 25 marca 2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 56/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zobowiązał Prezydenta (...) do rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość położoną w W. przy ulicy (...), dla której prowadzona jest księga hipoteczna pod nazwą (...), w terminie dwóch miesięcy od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy. Prawomocny wyrok wraz z aktami sprawy został zwrócony organowi 18 czerwca 2015 r. Zatem dwumiesięczny termin do rozpoznania wniosku o odszkodowanie, zakreślony przez Sąd w powołanym wyroku, upłynął z dniem 18 sierpnia 2015 r.

Nie jest sporne, że do dnia wydania wyroku w niniejszej sprawie Prezydent nie wykonał wyroku Sądu z dnia 25 marca 2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 56/15 co skutkować musi wymierzeniem temu organowi kary grzywny.

Wymierzając Prezydentowi (...) grzywnę w wysokości 500 zł Sąd miał na uwadze okres przekroczenia terminu zakreślonego w ww. wyroku na jego wykonanie, przedmiot postępowania, którym jest odszkodowanie za nieruchomość dekretową i konieczność przeprowadzenia szeregu czynności procesowych, znaną Sądowi z urzędu znaczącą liczbę spraw o odszkodowanie, które wpłynęły do organu oraz to, że w powołanym wyroku Sąd uznał, że bezczynność organu w rozpoznaniu wniosku o odszkodowanie nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Oczywistym jest przy tym, że nierespektowanie wyroków sądowych nie jest do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawa, jednakże w ocenie Sądu, w okolicznościach wyżej wskazanych, za wystarczająco dotkliwą należy uznać grzywnę w wysokości 500 zł.

Mając powyższe na względzie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając na podstawie art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) orzekł jak w sentencji. O kosztach orzeczono na podstawie art. 200 wskazanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.