I SA/Wa 2148/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871072

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 września 2013 r. I SA/Wa 2148/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy (...) na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) lipca 2013 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: na podstawie art. 111 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt I SA/Wa 2147/13 i I SA/Wa 2148/13 oraz prowadzić je pod sygnaturą I SA/Wa 2147/13.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.