I SA/Wa 2114/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807053

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2016 r. I SA/Wa 2114/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Szmydt.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S., H.S. i S. R. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) września 2015 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji w części z naruszeniem prawa i stwierdzenia nieważności decyzji w pozostałej części postanawia na podstawie art. 111 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) połączyć sprawy o sygnaturach akt I SA/Wa 2112/15 i I SA/Wa 2114/15, w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia oraz prowadzić pod jedną sygnaturą akt I SA/Wa 2112/15.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.