Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2852034

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 lipca 2014 r.
I SA/Wa 2098/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Emilia Lewandowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.T. i A.M. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) czerwca 2013 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa w części, w pozostałej części stwierdzenie jej nieważności postanawia na podstawie art. 111 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) połączyć sprawy o sygnaturach akt I SA/Wa 2098/13 oraz I SA/Wa 2095/13 celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia oraz prowadzić pod jedną sygnaturą akt I SA/Wa 2095/13.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.