Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2876786

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 stycznia 2012 r.
I SA/Wa 2086/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Pirogowicz.

Sędziowie WSA: Maria Tarnowska Marta Kołtun-Kulik (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 stycznia 2012 r. sprawy ze skargi (...) "P." S.A. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia (...) sierpnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez przedsiębiorstwo prawa użytkowania wieczystego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.