Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 706295

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 maja 2010 r.
I SA/Wa 2010/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Przemysław Żmich.

Sędziowie WSA: Emilia Lewandowska Joanna Skiba (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2010 r. sprawy ze skargi L. S., B. S., E. T. i P. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) września 2009 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

1.

uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta W. z dnia (...) sierpnia 2008 r. nr (...);

2.

stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu.

Uzasadnienie faktyczne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. decyzją z dnia (...) września 2009 r. nr (...) utrzymało w mocy decyzję Prezydenta W. z dnia (...) sierpnia 2008 r. nr (...) zatwierdzającą z urzędu projekt podziału nieruchomości, położonej przy ul. (...) w obrębie (...), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr (...) o pow. (...) ha na działki nr (...).

W uzasadnieniu decyzji organ podał, iż postanowieniem z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) Prezydent W. z urzędu zaopiniował pozytywnie wstępny projekt podziału nieruchomości położonej przy ul. (...), obecnie (...), oznaczonej jako działka nr (...) o pow. (...) ha na działki nr (...). Następnie decyzją nr (...) z dnia (...) sierpnia 2008 r. Prezydent W. zatwierdził z urzędu projekt podziału ww. nieruchomości. Podział powyższej działki nastąpił z urzędu w oparciu o przepisy art. 93 ust. 1, 4 i 5 oraz art. 97 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.). Prezydent W. wskazał, że podział przedmiotowej nieruchomości ma na celu wydzielenie części działki przeznaczonej pod poszerzenie drogi publicznej - ulicy (...), a projektowana działka nr (...), zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dawnej wsi (...) zatwierdzonego Uchwałą Nr (...) Rady Gminy (...) z dnia (...) listopada 1999 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 115, poz. 2726, przeznaczona jest pod realizację układu drogowego ulicy (...). Projektowana działka nr (...) położona jest w strefie przedpola Rezerwatu (...), oznaczonej na rysunku planu symbolem (...), a niewielki fragment południowo - zachodniego narożnika działki znajduje się w liniach rozgraniczających ciągu pieszo - jezdnego (...). Dla tego terenu plan ustala przeznaczenie pod funkcje: mieszkaniowe, handlowo usługowe i administracyjne, kultury, nauki i oświaty oraz turystyczne.

Od powyższej decyzji odwołanie wnieśli L. i B. S. oraz E. i P. T. argumentując, że na wydzielonym gruncie znajdować się będzie droga dojazdowa i pas zieleni, a nie droga publiczna.

Organ odwoławczy w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji podkreślił, iż zasadniczym wyróżnikiem drogi publicznej są dwa elementy: nieograniczona podmiotowo możliwość korzystania z drogi oraz zaliczenie drogi do określonej ustawowo kategorii. Według Planu Zagospodarowania Przestrzennego dawnej wsi (...) zatwierdzonego Uchwałą Nr (...) Rady Gminy (...) z dnia 16 listopada 1999 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 115, poz. 2726, projektowana działka nr (...) położona jest w liniach rozgraniczających ulicy (...), oznaczonej na rysunku planu symbolem (...). Z ustaleń planu wynika,że projektowana działka nr (...) ma stanowić układ drogowo - uliczny, który stanowią ulice lokalne, dojazdy oraz ciągi pieszo - jezdne wyznaczone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, a zatem jest przeznaczona pod realizację układu drogowego ulicy (...), która jest drogą publiczną.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na powyższą decyzję wnieśli współwłaściciele przedmiotowej działki: L. i B. S. oraz E. i P.T. Skarżący podnieśli, że na cześć działki nr (...) juz od 10 lipca 2008 r. obowiązuje nowy plan. Skarżący mimo wieloletniej korespondencji z urzędem wcześniej nie dowiedzieli się o nowym planie i z tego powodu nie mogli wypowiedzieć się co do projektowanych zmian. Tym samym nie mogli zgłosić korzystnych dla siebie zmian w planie, jak to uczynili właściciele sąsiednich działek.

Odpowiadając na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. wniosło o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

zgodnie z art. 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem.

W postępowaniu sądowoadministracyjnym kontrola Sądu sprowadza się zatem do zbadania, czy organ administracji w toku rozpoznawania sprawy nie naruszył prawa w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy. Dokonując powyższej oceny Sąd nie jest związany ani treścią zarzutów zawartych w skardze, ani jej wnioskami czy też powołaną podstawą prawną. Rozpatrując materiał dowodowy zgromadzony w niniejszej sprawie i oceniając podniesione w skardze zarzuty Sąd doszedł do przekonania, że zaskarżona decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) września 2009 r. oraz poprzedzająca ją decyzja Prezydenta W. z dnia (...) sierpnia 2008 r. zapadły z naruszeniem przepisów art. 7 i 77 § 1 k.p.a. co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy oraz art. 93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Należy zauważyć, że w postępowaniu dotyczącym podziału działki nr (...) położonej przy ulicy (...), zostało wydane przez Prezydenta W. ostateczne postanowienie z dnia (...) czerwca 2007 r., opiniujące pozytywnie wstępny projekt podziału nieruchomości położonej przy ul. (...), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr (...), na projektowane działki nr (...). Opinia dotycząca zgodności podziału tej działki z planem zagospodarowania przestrzennego oparta została na zapisach zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dawnej wsi (...) zatwierdzonego Uchwałą Nr (...) Rady Gminy (....) z dnia (...) listopada 1999 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 115, poz. 2726. Organ wydający opinię będzie nią związany przy orzekaniu o podziale nieruchomości, nie jest jednak to związanie bezwzględne. Należy bowiem mieć na uwadze, że postępowanie opiniujące podział podejmowane jest na podstawie ustaleń planu miejscowego, wobec czego byt prawny opinii jest ściśle zależny od mocy obowiązującej tego planu. Oznacza to, że w razie zmiany planu lub jego uchylenia postanowienie opiniujące, wydane na podstawie tego planu traci moc. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie. Faktem notoryjnym jest, że w momencie wydawania decyzji przez organ I instancji zatwierdzającej podział działki nr (...), przestał obowiązywać dla części tej działki plan zagospodarowania dawnej wsi (...), na podstawie którego zostało wydane postanowienie opiniujące. W dniu 10 lipca 2008 r. został bowiem uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego obszaru (...) (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 138 poz. 4870 z dnia 13 sierpnia 2008 r.). Organ do tej kwestii w żaden sposób nie odniósł się w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji oraz nie wyjaśnił jaki ma to wpływ na byt prawny postanowienia opiniującego podział działki nr (...). W ten sposób więc naruszył art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy.

Mając na uwadze opisane powyżej uchybienie, zdaniem Sądu, organy obu instancji dopuściły się naruszenia przepisów prawa materialnego oraz przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik niniejszej sprawy. W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c powołanej wcześniej ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd uznał, że zaskarżona decyzja i poprzedzająca ją decyzja Prezydenta W. nie odpowiadają prawu i orzekł o ich uchyleniu. Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy organ weźmie pod uwagę przestawione wyżej stanowisko sądu i rozważy wpływ uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru (...) dla bytu prawnego postanowienia opiniującego podział działki nr (...).

W przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia orzeczono w oparciu o art. 152 powołanej powyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.