Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2917209

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 listopada 2010 r.
I SA/Wa 2003/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Tarnowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. R. i D. R. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) sierpnia 2010 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: na podstawie art. 111 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt I SA/Wa 2002/10 i I SA/Wa 2003/10 oraz prowadzić je pod sygnaturą I SA/Wa 2002/10.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.