I SA/Wa 1999/19, Skutki uchybienia terminu do wniesienia odwołania. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3078672

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 marca 2020 r. I SA/Wa 1999/19 Skutki uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Boniecka-Płaczkowska.

Sędziowie WSA: Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.), Iwona Kosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi Spółki "(...)" Sp. z o.o. w (...) na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) sierpnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) postanowieniem z (...) sierpnia 2019 r. nr (...) stwierdziło uchybienie terminu do wniesienia przez Spółkę (...) Sp. z o.o. w (...) odwołania od decyzji Burmistrza Miasta (...) z (...) kwietnia 2019 r. nr (...) ustalającej opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Powyższe postanowienie wydane zostało w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:

Burmistrz Miasta (...) decyzją z (...) kwietnia 2019 r. ustalił wobec Spółki (...) Sp. z o.o. w (...) opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Spółka reprezentowana przez prokurenta R. S. wniosła odwołanie od powyższej decyzji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) rozpoznając sprawę stwierdziło, że odwołanie z powodu uchybienia terminu do jego wniesienia nie może zostać rozpatrzone merytorycznie.

Organ odwoławczy wskazał, że zgodnie z art. 127 § 1 k.p.a. od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie (art. 129 § 1 i § 2 k.p.a.).

SKO w (...) przytoczyło treść art. 44 k.p.a. i podkreśliło, że z akt sprawy wynika, że zaskarżona decyzja została doręczona Spółce (...) kwietnia 2019 r. Termin do wniesienia odwołania upłynął zatem (...) maja 2019 r. Odwołanie zostało złożone w Urzędzie (...) maja 2019 r., a więc z uchybieniem terminu wskazanego w art. 129 § 2 k.p.a. Spółka nie wniosła o przywrócenie uchybionego terminu. Odwołanie wniesiono zatem od decyzji, która stała się ostateczna.

Spółka (...) Sp. z o.o. w (...) - działając przez prokurenta R. S. wniosła skargę na powyższe postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Strona skarżąca wystąpiła o uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia, przywrócenie terminu do złożenia odwołania, ewentualnie przekazanie do ponownego rozpoznania Burmistrzowi Miasta (...) lub Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w (...) wniosku o przywrócenia terminu do złożenia odwołania.

W uzasadnieniu skargi podniesiono w szczególności, że opóźnienie w złożeniu odwołania spowodowane było okolicznościami związanymi z wiekiem, chorobą i trudną sytuacją życiową rodziny. Z uwagi na powyższe wniesiono o uznanie zaistniałych okoliczności za wyjątkowe, uzasadniające rozpoznanie wniesionego odwołania oraz wniosków zawartych w skardze.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) wniosło o jej oddalenie podtrzymując stanowisko wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2107 z późn. zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Oznacza to, że w zakresie dokonywanej kontroli Sąd bada, czy organ administracji orzekając w sprawie nie naruszył prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy. Zgodnie z treścią art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną, z zastrzeżeniem art. 57a.

Rozpoznając sprawę w ramach wskazanych kryteriów Sąd uznał, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem zaskarżone postanowienie nie narusza prawa.

Na wstępie podkreślić należy, że warunkiem skuteczności czynności procesowej - wniesienia odwołania - jest zachowanie ustawowego terminu do jej dokonania. Uchybienie ustawowego terminu powoduje bezskuteczność odwołania, czego następstwem jest ostateczność decyzji.

Zgodnie natomiast z art. 129 § 1 k.p.a., odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie (art. 129 § 2 k.p.a.).

Organ odwoławczy obowiązany jest w postępowaniu wstępnym zbadać, czy odwołanie wniesione zostało w terminie przewidzianym w art. 129 § 2 k.p.a. Jeżeli organ stwierdzi, że odwołanie wniesione zostało z uchybieniem terminu, wydaje wówczas postanowienie o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania, stosownie do treści art. 134 k.p.a. Zgodnie z tym przepisem organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

Ze zgromadzonego w rozpoznawanej sprawie materiału dowodowego wynika, że decyzja Burmistrza Miasta (...) z (...) kwietnia 2019 r., zawierająca pouczenie, że przysługuje od niej prawo do wniesienia odwołania za pośrednictwem organu pierwszej instancji do SKO w (...), w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, doręczona została R. S. - prokurentowi Spółki (...) Sp. z o.o. w (...) (...) kwietnia 2019 r. Okoliczności tej strona skarżąca nie kwestionuje. Termin do wniesienia odwołania upływał zatem - jak słusznie zauważył organ odwoławczy w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia - w dniu (...) maja 2019 r. Odwołanie wniesione zostało do Urzędu Miasta (...) (...) maja 2019 r., a więc z przekroczeniem czternastodniowego terminu określonego w art. 129 § 2 k.p.a. Zasadnie zatem SKO w (...) uznało, że w przedmiotowej sprawie nastąpiło uchybienie terminu do wniesienia odwołania, co skutkowało z kolei wydaniem postanowienia na mocy art. 134 k.p.a. stwierdzającego wniesienie odwołania z uchybieniem terminu. Z analizy akt administracyjnych wynika przy tym, że skarżący nie wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od ww. decyzji z (...) kwietnia 2019 r.

Podkreślić należy, że uchybienie terminu nie podlega żadnym ocenom, ani stopniowaniu skali tego naruszenia. Nawet nieznaczne - jednodniowe - przekroczenie obowiązującego terminu stanowi jego uchybienie i obliguje organ odwoławczy do wydania postanowienia w tym zakresie. Przy czym zaznaczyć trzeba, że wydanie postanowienia o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania nie zamyka drogi do jego przywrócenia, o ile w stosownym czasie złożony zostanie wniosek o przywrócenie terminu w trybie art. 58 k.p.a.

Wskazać również należy, że przedmiotem oceny w rozpoznawanej sprawie jest zgodność z prawem zaskarżonego postanowienia, nie zaś prawidłowość decyzji z (...) kwietnia 2019 r. W ocenie Sądu zaskarżone postanowienie nie narusza zaś prawa. Wniesiona skarga jest więc bezzasadna i brak jest podstaw do jej uwzględnienia.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji. Rozpatrzenie sprawy w trybie uproszczonym nastąpiło na podstawie art. 119 pkt 3 w związku z art. 120 tej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.