Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 706293

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 maja 2010 r.
I SA/Wa 1999/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Chaciński.

Sędziowie WSA: Iwona Owsińska-Gwiazda Bogdan Wolski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 maja 2010 r. sprawy ze skargi J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) września 2009 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. decyzją z dnia (...) września 2009 r., nr (...), po rozpatrzeniu wniosku J. M.

o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją tego organu z dnia (...) września 2009 r., nr (...), umarzającą jako bezprzedmiotowe postępowanie z wniosku J. M. o przyznanie odszkodowania za szkodę poniesioną w związku z odmową przyznania nieruchomości (...) położonej przy ul. (...) nr hip. (...) - utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. podało, że decyzją z dnia (...) lipca 2003 r., nr (...), odmówiło przyznania odszkodowania J. M. z tytułu wydania decyzji przez Prezydium Rady Narodowej W. odmawiającej przyznania J. T. prawa własności czasowej do nieruchomości (...) przy ul. (...) nr hip. (...),

a następnie decyzją z dnia (...) kwietnia 2005 r., nr (...), Kolegium ponownie odmówiło wnioskodawcy przyznania odszkodowania z powyższego tytułu.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. wskazało, że wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2009 r. (sygn. akt I SAB/Wa 155/08) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zobowiązał Kolegium do rozpatrzenia wniosku J. M. z dnia 27 maja 2003 r. o przyznanie odszkodowania za przedmiotową nieruchomość, a następnie Kolegium decyzją z dnia (...) września 2009 r., nr (...), umorzyło jako bezprzedmiotowe postępowanie z wniosku J. M. z dnia 27 maja 2003 r. W uzasadnieniu decyzji Kolegium wyjaśniło, iż wniosek o przyznanie odszkodowania został już rozpatrzony merytorycznie powołanymi decyzjami, które pozostają w obrocie prawnym. W konsekwencji kolejne postępowanie w tej samej sprawie jest bezprzedmiotowe.

J. M. wystąpił we wniosku z 11 września 2009 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją z dnia (...) września 2009 r. zarzucając, iż Kolegium nie wykonało prawomocnego wyroku Sądu wydanego w sprawie o sygn. akt I SAB/Wa 155/08.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. stwierdziło, iż w powołanym przez skarżącego wyroku Sąd jednoznacznie wskazał, że jeżeli wniosek J. M. z 27 maja 2003 r. jest tożsamy z jego wnioskiem z 28 maja 2003 r. lub też z wnioskiem z 29 maja 2003 r., to Kolegium powinno wydać decyzję o umorzeniu postępowania.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W., powołując się na utrwalone orzecznictwo sądów administracyjnych i doktrynę stwierdziło, iż postępowanie prowadzone w sprawie zakończonej wcześniejszą ostateczną decyzją jest bezprzedmiotowe i winno zostać umorzone zgodnie z art. 105 § 1 k.p.a.

Wobec powyższego, skoro Kolegium uznało, iż wniosek skarżącego o przyznanie odszkodowania został już rozstrzygnięty wcześniejszymi decyzjami merytorycznymi, które nie zostały wyeliminowane z obrotu prawnego, to zobligowane było wydać decyzję o umorzeniu postępowania realizując tym samym w pełni wiążące wskazania zawarte w powołanym przez skarżącego wyroku.

Skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożył J. M.

Skarżący, nie zgadzając się ze stanowiskiem Kolegium, wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ten akt decyzji z dnia (...) września 2009 r.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. wniosło o oddalenie skargi i podtrzymało stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

Ocena zaskarżonej decyzji w zakresie wynikającym z art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) i art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: "p.p.s.a.", nie potwierdza, aby w toku postępowania administracyjnego uchybiono prawu w sposób uzasadniający uchylenie zaskarżonej decyzji.

Z akt sprawy administracyjnej wynika, iż wniosek J. M. opatrzony datą 16 maja 2003 r., w którym ujęto żądanie przyznania odszkodowania w związku ze stwierdzeniem nieważności orzeczenia Prezydium Rady Narodowej W. z dnia (...) czerwca 1951 r., L.Dz. (...), zawierającym odmowę przyznania J. T. prawa własności czasowej do nieruchomości położonej przy ul. (...) nr hip. (...), został rozpatrzony w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lipca 2003 r., nr (...). J. M. wniósł pismo z 16 maja 2003 r. do Prezydenta W. Organ ten przekazał pismo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W., które rozstrzygnęło sprawę w przedmiocie przyznania odszkodowania, obejmując decyzją z dnia (...) lipca 2003 r. także wniosek J. M.

Wobec powyższego Sąd stwierdza, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. zasadnie umorzyło decyzją z dnia (...) września 2009 r. postępowanie dotyczące wniosku z dnia 16 maja 2003 r., który został przekazany do tego organu postanowieniem Prezydenta W. z dnia (...) września 2007 r.

Przedstawiając to stanowisko należy wyjaśnić, iż złożenie kolejnego wniosku opartego na tożsamej podstawie faktycznej i prawnej nie może prowadzić do obejścia skutków wynikających z wydania decyzji ostatecznej (art. 16 k.p.a.). Zatem złożenie wniosku zawierającego żądanie, do którego odnosi się pozostającą w obrocie prawnym decyzja ostateczna, nie może stworzyć podstawy do powtórnego rozpoznania i rozstrzygnięcia tożsamej sprawy. W takiej sytuacji mamy do czynienia z przypadkiem bezprzedmiotowości postępowania administracyjnego, które zgodnie z art. 105 § 1 k.p.a., powinno ulec umorzeniu (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 1999 r., IV SA 1167/97, niepubl.). Wniosek przekazany postanowieniem z dnia (...) września 2007 r. zawiera żądanie rozpoznane i rozstrzygnięte w postępowaniu zakończonym decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lipca 2003 r. Konieczność wydania decyzji także w odniesieniu do tego wniosku wynikała z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia z dnia 8 kwietnia 2009 r. (sygn. akt I SAB/Wa 155/08), w którym zobowiązano Kolegium do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku w terminie dwóch miesięcy od daty zwrotu akt. Wyrok ten wiąże na podstawie art. 170 p.p.s.a. także Sąd w niniejszym postępowaniu dotyczącym skargi z 27 października 2009 r. Wobec tego konieczne było uwzględnienie przez Sąd faktu nałożenia na Kolegium obowiązku wydania kolejnej decyzji pomimo wcześniejszego ustosunkowania się do żądania w ostatecznej decyzji z dnia (...) lipca 2003 r. Kolegium wykonało wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2009 r., a zatem organ nie uchybił ustawowemu obowiązkowi uwzględnienia tego orzeczenia w postępowaniu dotyczącym wniosku z 16 maja 2003 r., który został przekazany Kolegium postanowieniem Prezydenta W. z dnia (...) września 2007 r.

Ustosunkowując się do zarzutów skarżącego należy stwierdzić, że są one chybione, gdyż w istocie zmierzają do zakwestionowania zasadności rozstrzygnięć zawartych w innych decyzjach, w których ustosunkowano się do żądania przyznania odszkodowania z powodu wydania przez Prezydium Rady Narodowej W. orzeczenia z dnia (...) czerwca 1951 r. dotyczącego wniosku J. T. odnoszącego się do nieruchomości przy ul. (...) nr hip. (...). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. decyzją z dnia (...) marca 2003 r., nr (...), stwierdziło nieważność orzeczenia Prezydium Rady Narodowej W. z dnia (...) czerwca 1951 r. w całości, co stanowiło przesłankę do wystąpienia z żądaniem przyznania odszkodowania. W decyzji z dnia (...) lipca 2003 r. Kolegium ustosunkowało się do tego żądania. W wymienionej decyzji między innymi w sposób wyraźny określono, iż akt ten odnosi się do wniosku z dnia 15 kwietnia 2003 r., który został podpisany przez W. M., S. K., R. P., E. A., M. D., W. M., Z. i B. M. oraz D. i S. M., a także do wniosku J. M., który został przekazany 29 maja 2003 r. przez Prezydenta W. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W.

Wynika z tego, że w decyzji z dnia (...) lipca 2003 r. Kolegium odniosło się do dwóch wniosków, w tym wniosku J. M. W tej sytuacji zarzut skarżącego, iż nie był stroną postępowania zakończonego decyzją z dnia (...) lipca 2003 r. pozostaje w sprzeczności zarówno z treścią tej decyzji, jak i wniosku J. M.

Decyzja z dnia (...) lipca 2003 r. pozostaje w obrocie prawnym i wymagane było uwzględnienie rozstrzygnięcia zawartego w tym akcie zarówno w postępowaniu administracyjnym zakończonym zaskarżoną decyzją, jaki i w postępowaniu sądowym dotyczącym oceny legalności tej decyzji. Zatem w pierwszej kolejności Kolegium było obowiązane wziąć pod uwagę fakt wydania ostatecznej decyzji dotyczącej wniosków o przyznanie odszkodowanie, a w konsekwencji jedynym sposobem zakończenia postępowania w sprawie wniosku przekazanego postanowieniem z dnia (...) września 2007 r. było wydanie decyzji o umorzeniu postępowania.

Podsumowując Sąd stwierdza, iż w toku postępowania administracyjnego nie uchybiono prawu, a w szczególności art. 105 § 1 k.p.a. Zarzuty skarżącego były niezasadne i nie mogły doprowadzić do uchylenia zaskarżonej decyzji.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 151 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.