Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2862501

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 marca 2013 r.
I SA/Wa 1989/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Przewodnicząca Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: Sędzia WSA Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.) po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) września 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia na podstawie art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 marca 2013 r. zawieszające postępowanie sądowe z urzędu na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.