Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1423272

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 października 2013 r.
I SA/Wa 1978/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Emilia Lewandowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.S. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

T.S., pismem z dnia 6 lipca 2013 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę nazwaną "prośba" w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione na Ukrainie.

Z uwagi na fakt, że z treści skargi nie wynikało jednoznacznie jaki dokładnie akt, jakiego organu, jest jej przedmiotem, pismem z dnia 30 sierpnia 2013 r., pouczając skarżącą o treści art. 46 § 1 i art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), wezwano ją do sprecyzowania przedmiotu skargi, poprzez jednoznaczne wskazanie daty i numeru zaskarżonego aktu oraz oznaczenie organu, który zaskarżony akt wydał, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie doręczone zostało w dniu 6 września 2013 r. Termin do jego wykonania upływał zatem w dniu 13 września 2013 r. Mimo upływu wyznaczonego terminu wezwanie nie zostało wykonane.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), skarga wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Zgodnie natomiast z art. 46 § 1 powołanej ustawy, każde pismo strony powinno zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia; podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; wymienienie załączników.

Z kolei w myśl art. 58 § 1 pkt 3 tej ustawy, jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzupełniono braków formalnych skargi, Sąd skargę odrzuca.

W rozpoznawanej sprawie skarżąca w złożonej skardze ("prośbie") z dnia 6 lipca 2013 r. nie określiła w sposób jednoznaczny jej przedmiotu, a następnie, mimo stosownego wezwania Sądu, nie uzupełniła powyższego braku formalnego skargi - nie podała daty i numeru zaskarżonego aktu oraz nie wskazała organu, który zaskarżony akt wydał. Niemożliwe zatem stało się nadanie wniesionej skardze prawidłowego biegu.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.