I SA/Wa 1925/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2629113

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2018 r. I SA/Wa 1925/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Lenart.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy (...) na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia (...) sierpnia 2018 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieopłatnego nabycia prawa własności nieruchomości postanawia:

1. odrzucić skargę;

2. zwrócić Gminie (...) kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Gmina (...) złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia (...) sierpnia 2018 r., nr (...), wydaną w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieopłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Zarządzeniami z dnia 19 października 2018 r. skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.), poprzez nadesłanie 1 odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem oraz do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 zł.

Przesyłka zawierająca powyższe zarządzenia została doręczona skarżącej w dniu 29 października 2018 r. (k. 20 akt sądowych).

W dniu 2 listopada 2018 r. strona skarżąca uiściła wpis sądowy, zaś w dniu 9 listopada 2018 r. (data stempla pocztowego) przesłała 1 odpis skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Zgodnie z art. 47 § 1 tej ustawy do pisma należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom.

Przepis art. 49 § 1 p.p.s.a. stanowi natomiast, że w przypadku, gdy pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

W niniejszej sprawie wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi, poprzez nadesłanie 1 odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, doręczono skarżącej w dniu 29 października 2018 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki (k. 20 akt sądowych).

Strona skarżąca w wyznaczonym 7-dniowym terminie uiściła wpis od skargi (w dniu 2 listopada 2018 r.), jednak, w terminie tym, tj. do dnia 5 listopada 2018 r., nie nadesłała 1 odpisu skargi. Został on nadany dopiero w dniu 9 listopada 2018 r., tj. z kilkudniowym uchybieniem terminu.

W tym miejscu wskazać należy, iż Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 13/13 uznał, że złożenie przez skarżącego wymaganych odpisów skargi po upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w art. 49 § 1 p.p.s.a., ale przed odrzuceniem skargi, oznacza, że skarga nie może otrzymać prawidłowego biegu i podlega odrzuceniu, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Tak samo należy zatem uczynić w przypadku nieprzedłożenia przez stronę w zakreślonym terminie odpisów skargi, do nadesłania których została wezwana.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia. O zwrocie uiszczonego wpisu sądowego orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.