Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1423270

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 października 2013 r.
I SA/Wa 1910/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Emilia Lewandowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.B. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) stycznia 2012 r., nr (...) w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP postanawia umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

K.B., pismem z dnia 20 stycznia 2012 r., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) stycznia 2012 r., nr (...) w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP.

Postanowieniem z dnia 20 czerwca 2012 r., sygn. akt I SA/Wa 687/12 Sąd zawiesił postępowanie sądowe z uwagi na śmierć skarżącego.

Następnie postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2013 r. Sąd podjął zawieszone postępowanie sądowe, w sprawie ustaleni bowiem zostali spadkobiercy zmarłego skarżącego. Jednocześnie stosownymi pismami z dnia 13 sierpnia 2013 r. wezwano spadkobierców skarżącego do wskazania - w terminie 7 dni, pod rygorem umorzenia postępowania - czy popierają skargę K.B. z dnia (...) stycznia 2012 r. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) stycznia 2012 r.

Wezwania doręczone zostały Z.B. w dniu 19 sierpnia 2013 r., J.B. zaś w dniu 21 sierpnia 2013 r. Termin do ich wykonania upływał zatem odpowiednio w dniu 26 sierpnia 2013 r. i w dniu 28 sierpnia 2013 r. Mimo upływu wyznaczonego terminu wezwania pozostały bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania:

1)

jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę;

2)

w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania;

3)

gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Jak wynika z akt rozpoznawanej sprawy spadkobiercy zmarłego skarżącego K.B. nie poparli wniesionej przez niego skargi. Sąd zobligowany był zatem do umorzenia prowadzonego postępowania, żaden bowiem przepis nie uprawnia sądu administracyjnego do prowadzenia sprawy ze skargi zmarłej osoby wbrew woli jej następców prawnych.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.