I SA/Wa 1897/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2527610

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 maja 2018 r. I SA/Wa 1897/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Marciniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia K. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2017 r., sygn. akt I SA/Wa 1897/17 w sprawie ze sprzeciwu K. L. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) sierpnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 21 grudnia 2017 r., sygn. akt I SA/Wa 1897/17 odrzucił sprzeciw od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) sierpnia 2017 r., nr (...), w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Pismem z dnia (...) stycznia 2018 r. strona skarżąca wniosła zażalenie na powyższe postanowienie.

Zarządzeniem z dnia 24 stycznia 2018 r. Sąd wezwał pełnomocnika wnoszącego zażalenie do usunięcia braków formalnych zażalenia, przez złożenie odpisu zażalenia poświadczonego za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanego oraz nadesłania pełnomocnictwa procesowego upoważaniającego do działania w imieniu skarżącego przed sądami administracyjnymi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia (art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.).

Wezwanie powyższe zostało doręczone pełnomocnikowi wnoszącego zażalenie w dniu 14 lutego 2018 r.

W odpowiedzi na powyższe zarządzenie zostało nadesłane pełnomocnictwo do reprezentowania skarżącego.

Kolejnym zarządzeniem z dnia 15 marca 2018 r. pełnomocnik skarżącego został wezwany do usunięcia braków formalnych zażalenia przez złożenie 1 egzemplarza zażalenia poświadczonego za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanego, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia (art. 178 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.). Ponadto Sąd poinformował, że do sądu została nadesłana jedynie kopia zażalenia niepoświadczona za zgodność z oryginałem.

Powyższe zarządzenie zostało doręczone stronie pełnomocnikowi skarżącego w dniu 11 kwietnia 2018 r.

W odpowiedzi na powyższe strona wskazała, że nie rozumie wezwania, tj. kto ma poświadczyć za zgodność z oryginałem oraz podniosła, iż jest pełnomocnikiem a podpis znajduje się na odpisie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, z wyłączeniem art. 185 § 2 p.p.s.a.

W myśl art. 178 uprzednio wymienionej ustawy wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne.

Stosownie natomiast do treści art. 47 § 1 i 2 tego aktu do pisma należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Odpisami mogą być uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki z poczty elektronicznej.

W niniejszej sprawie pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 11 kwietnia 2018 r. zostało doręczone wezwanie do usunięcia braków formalnych zażalenia, przez złożenie jego odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem bądź własnoręcznie podpisanego - w terminie 7 dni, po rygorem odrzucenia zażalenia (art. 178 w zw. z art. 176 § 2 p.p.s.a.).

Z akt sprawy wynika, że strona nie wykonała zarządzenia sądu i nie nadesłała odpisu zażalenia poświadczonego za zgodność z oryginałem.

Zatem w zakreślonym przez Sąd terminie, tj. do dnia 18 kwietnia 2018 r., strona skarżąca nie wykonała zarządzenia Sądu i nie nadesłała odpisu zażalenia własnoręcznie podpisanego bądź poświadczonego za zgodność z oryginałem.

Należy wspomnieć, że Sąd nie mógł pominąć, iż Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 13/13 uznał, że złożenie przez skarżącego wymaganych odpisów skargi po upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w art. 49 § 1 p.p.s.a., ale przed odrzuceniem skargi, oznacza, że skarga nie może otrzymać prawidłowego biegu i podlega odrzuceniu, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Z tego też względu Sąd zobowiązany był uwzględnić powyższe stanowisko w niniejszej sprawie. Strona skarżąca nie przedłożyła, w zakreślonym terminie, odpisu zażalenia, do nadesłania którego została wezwana.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.