Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001851

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 marca 2018 r.
I SA/Wa 188/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Apostolidis (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Miasta W. na decyzję Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa z dnia (...) listopada 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego postanawia: na podstawie art. 111 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt I SA/Wa 129/18 i I SA/Wa 188/18 oraz prowadzić je pod sygn. akt I SA/Wa 129/18.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.