Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1966828

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 października 2015 r.
I SA/Wa 1869/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Justyna Wtulich Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi M. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) maja 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania osoby małoletniej w rodzinie zstępczej postanawia: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata P. P. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 295,20 zł. (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) w tym: tytułem opłaty kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych), tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy).

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2013 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przyznał M. F. prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata.

W piśmie z dnia 1 października 2013 r. Okręgowa Rada Adwokacka w (...) poinformowała o wyznaczeniu adwokata P. P. pełnomocnikiem z urzędu dla M. F.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpatrzeniu skargi M. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) maja 2013 r. nr (...) wyrokiem z dnia 19 lutego 2014 r. oddalił skargę oraz przyznał ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata P. P. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 295,20 złotych.

Wskutek wniesionej skargi kasacyjnej od powyższego wyroku Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 12 czerwca 2015 r. sygn. akt I OSK 1411/14 uchylił zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Prezydenta Miasta (...) z dnia (...) sierpnia 2012 r. Nr (...).

Postanowieniem z dnia 7 września 2015 r. odmówiono adwokatowi P. P. przyznania kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu przez Naczelnym Sądem Administracyjnym ze względu na niezłożenie oświadczenia o jakim mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Ze względu na uchylenie przez Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 12 czerwca 2015 r. sygn. akt I OSK 1411/14 wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w całości, w tym przyznanych ze środków budżetowych Sądu na rzecz adwokata kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu, wniosek adwokata P. P. zawarty w protokole z rozprawy z dnia 19 lutego 2014 r. rozpoznano ponownie.

Uzasadnienie prawne

W niniejszej sprawie zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a. wyznaczony adwokat, radcy prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stawki wynagrodzenia i zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej adwokata określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. Nr 461 j.t.).

W niniejszej sprawie zastosowanie ma przepis § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c ww. Rozporządzenia. Stosownie do jego treści stawka minimalna w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji w innej sprawie wynosi 240,00 złotych.

W myśl § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1 należy podwyższyć o stawkę podatku od towaru i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującego w dniu orzekania o tych opłatach. Obecnie stawka ta wynosi 23%.

Mając na uwadze fakt, iż wyznaczony pełnomocnik reprezentował stronę skarżącą w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji, a Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 12 czerwca 2015 r. uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 2014 r. w całości należało przyznać pełnomocnikowi wynagrodzenie w wysokości 240,00 złotych powiększone o podatek od towarów i usług w kwocie 55,20 złotych - łącznie kwotę 295,20 złotych.

O powyższym orzeczono, na podstawie art. 250 i art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. w związku z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c wyżej powołanego Rozporządzenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.