I SA/Wa 1864/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2241859

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2017 r. I SA/Wa 1864/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Emilia Lewandowska (spr.).

Sędziowie WSA: M. Kołtun-Kulik A. Miernik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. S. z dnia 31 stycznia 2017 r. o wyłączenie sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Elżbiety Sobielarskiej od udziału w sprawie ze skargi M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) września 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Na rozprawie wyznaczonej na dzień 31 stycznia 2017 r. Przewodnicząca stwierdziła, że wpłynął wniosek skarżącego M. S. o wyłączenie ze składu orzekającego sędziów Jolanty Dargas oraz Elżbiety Sobielarskiej od rozpoznania sprawy ze skargi M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) września 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej.

W uzasadnieniu wniosku skarżący stwierdził, że sędzia o wyłączenie którego wnosi "ani razu nie wydał uczciwego orzeczenia w jego sprawie i dlatego przypuszcza, że i tym razem, tak by postąpił ".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Sędzia jest wyłączony od udziału w sprawie z mocy samej ustawy w sprawach określonych w art. 18 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 t.j.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.". Niezależnie od przyczyn wymienionych w powołanym przepisie, stosownie do treści art. 19 p.p.s.a., sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Zgodnie z treścią art. 20 § 1 p.p.s.a. wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu posiedzenia w sądzie, w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia.

W niniejszej sprawie oświadczeniem z 31 stycznia 2017 r. sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Elżbieta Sobielarska wyjaśniła, że nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 18 p.p.s.a. wyłączające ją od rozpoznania sprawy. Oświadczyła, że nie istnieją także inne okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności w tej sprawie

(art. 19 p.p.s.a.). Okoliczności takich nie wskazał również skarżący we wniosku z 31 stycznia 2017 r.

W związku z powyższym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 22 § 1 i 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.