Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1966826

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 stycznia 2016 r.
I SA/Wa 1861/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Emilia Lewandowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku H. F. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi H. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w {...) z dnia (...) września 2015 r., nr (...) w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia (...) października 2015 r. H. F., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) września 2015 r.,(...) w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej. Do skargi zostało załączone oświadczenie męża skarżącej, w którym zobowiązuje się do stałej opieki i pomocy żonie.

Przewodnicząca Wydziału I zarządzeniem z dnia 29 października 2015 r. wezwała skarżącą H. F. do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie jednego odpisu skargi, poświadczonego za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Powyższe zarządzenie skarżąca odebrała osobiście w dniu (...) listopada 2015 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k.12).

W dniu (...) listopada 2015 r. (data nadania przesyłki na adres Sądu w placówce pocztowej operatora) skarżąca wystąpiła z wnioskiem o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi z uwagi na niezrozumienie pisma i wyznaczone wcześniej wizyty lekarskie u (...) i (...) w tym okresie. Wskazała również, że skorzystała z bezpłatnej pomocy prawnej (...) listopada 2015 r. i dopiero dzięki pomocy doradcy zrozumiała treść wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi. W uzasadnieniu wniosku skarżąca podała, że jest osobą (...) w stopniu (...) ze względu na zły stan (...) oraz pozostaje w stałym leczeniu (...). Ponadto wskazała, że przyjmuje leki (...), które mogą powodować problemy z koncentracją i rozumieniem treści przekazywanych informacji. Do wniosku o przywrócenie terminu skarżąca dołączyła orzeczenie o niepełnosprawności.

Zarządzeniem z dnia 16 grudnia 2015 r. skarżąca została wezwana do nadesłania informacji w jakich datach odbyła wizyty lekarskie u (...) i (...) oraz dokumentów potwierdzających daty tych wizyt. Została wezwana także do nadesłania dokumentu, potwierdzającego skorzystanie w dniu (...) listopada 2015 r. z bezpłatnej pomocy prawnej.

Pismem z dnia (...) stycznia 2016 r. skarżąca poinformowała, że wizytę u (...) odbyła (...) listopada 2015 r., a u (...) (...) listopada 2015 r. Do pisma załączyła oświadczenie doradcy Biura Porad Obywatelskich, poświadczające skorzystanie przez skarżącą z bezpłatnej pomocy prawnej w dniu (...) listopada 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 86 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi o przywróceniu terminu. Natomiast według art. 87 § 2 p.p.s.a. w piśmie zawierającym wniosek o przywrócenie terminu należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

H. F. nie uprawdopodobniła, że uchybienie terminu do dokonania czynności procesowych nastąpiło bez jej winy. Wezwanie Sądu do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie jednego odpisu skargi, poświadczonego za zgodność z oryginałem zostało skarżącej doręczone w sposób właściwy w dniu (...) listopada 2015 r. Zawierało ono wszelkie niezbędne informacje o skutkach prawnych niedochowania terminu do uzupełnienia braków formalnych. Strona odebrała to wezwanie osobiście w miejscu swego zamieszkania. Od tej chwili rozpoczął swój bieg siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Powoływane przez stronę okoliczności o niezrozumieniu pisma i wyznaczonych w tym czasie wizytach lekarskich nie tłumaczą niedbalstwa w wykonywaniu obowiązków procesowych. Skarżąca była świadoma, że z jej inicjatywy toczy się postępowanie sądowoadministracyjne oraz, że może oczekiwać korespondencji z Sądu, w tym wezwań, od których wykonania zależy dalszy los tego postępowania, tym bardziej, że do stałej opieki nad skarżącą zobowiązywał się jej mąż.

Przedmiotowe wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi skarżąca odebrała osobiście w dniu (...) listopada 2015 r. Termin do uzupełnienia tych braków upłynął z dniem (...) listopada 2015 r. Wizyty lekarskie, które miały utrudnić skarżącej uzupełnienie braków formalnych zostały przez nią odbyte (...) listopada 2015 r., a więc po upływie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. Do Biura Porad Obywatelskich skarżąca stawiła się dopiero (...) listopada 2015 r., a (...) listopada 2015 r. wniosła wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Zdaniem Sądu skarżąca nie uprawdopodobniła braku swojej winy w braku wykonania przedmiotowego wezwania, a wskazane przez nią okoliczności nie uniemożliwiały wykonania stosunkowo prostej czynności procesowej. Przywrócenie terminu z powodów powołanych przez skarżącą otwierałoby możliwość każdorazowego powoływania się na zły stan (...) eliminującą winę w niedochowaniu terminów procesowych. Ponadto wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi został wniesiony dopiero (...) listopada 2016 r., czyli czternaście dni po upływie terminu do wykonania przedmiotowego wezwania.

Reasumując, przedstawione przez skarżącą okoliczności, nie stanowią obiektywnych przesłanek przywrócenia terminu w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Z wyżej przedstawionych powodów orzeczono, jak w sentencji postanowienia w oparciu o art. 86 § 1 w związku z art. 87 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.