Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892907

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2011 r.
I SA/Wa 1840/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Emilia Lewandowska.

Sędziowie WSA: Jolanta Dargas (spr.), Przemysław Żmich.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi D. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2010 r. nr (...) w przedmiocie uznania wypłaconego zasiłku rodzinnego za nienależnie pobrane świadczenie oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.