Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2226688

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2017 r.
I SA/Wa 1824/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Wesołowska.

Sędziowie WSA: Emilia Lewandowska (spr.), Marta Kołtun-Kulik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2017 r. sprawy ze skargi O. B. na niewykonanie przez Prezydenta (...) wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2014 r. sygn. akt I SAB/Wa 110/14

1.

wymierza Prezydentowi (...) grzywnę w wysokości 3000 (trzy tysiące) złotych;

2.

stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

3.

zasądza od Prezydenta (...) na rzecz O. B. kwotę 680 (sześćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

O. B. (dalej: skarżąca) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na niewykonanie przez Prezydenta (...) wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2014 r. sygn. akt I SAB/Wa 110/14, mocą którego Sąd uwzględnił skargę na bezczynność Prezydenta (...) i zobowiązał organ do rozpoznania wniosku o wypłatę odszkodowania za nieruchomość położoną w W. przy ul. (...), hip. nr (...) - w terminie dwóch miesięcy od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy.

Skarżąca wniosła o wymierzenie Prezydentowi (...) grzywny oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. Mimo wyroku z dnia 2 lutego 2015 r. sygn. akt I SA/Wa 3461/14 wydanego w przedmiocie ukarania organu grzywną, Prezydent (...) nie wydał rozstrzygnięcia w sprawie.

W odpowiedzi na skargę Prezydent (...) wniósł o jej oddalenie podkreślając, że w celu zakończenia postępowania i wydania decyzji merytorycznie rozstrzygającej sprawę konieczne jest wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego, który stanowić będzie podstawę do określenia wysokości należnego odszkodowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga jest uzasadniona.

Stosownie do treści art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzywny.

W myśl art. 154 § 2 p.p.s.a. Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1, może ponadto orzec o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku, jeżeli pozwala na to charakter sprawy oraz niebudzące uzasadnionych wątpliwości okoliczności jej stanu faktycznego i prawnego. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Z powołanego art. 154 § 1 wynikają dwie przesłanki, które muszą być spełnione łącznie, aby sąd administracyjny mógł organowi administracji publicznej wymierzyć grzywnę. Po pierwsze, organ musi pozostawać w bezczynności po wyroku uwzględniającym skargę na podstawie art. 149 p.p.s.a. i zobowiązującym organ do wydania w określonym terminie stosownego aktu lub dokonania czynności. Po drugie, strona przed wniesieniem skargi musi wystąpić do właściwego organu z pisemnym wezwaniem do wykonania wyroku.

W aktach sprawy znajduje się pismo skarżącej z dnia 29 sierpnia 2016 r., którym wezwano Prezydenta (...) do wykonania wyroku z dnia 14 marca 2014 r.

Odpis prawomocnego wyroku z dnia 14 marca 2014 r. - zobowiązującego organ do rozpoznania wniosku w przedmiocie przyznania odszkodowania w terminie dwóch miesięcy - wraz z uzasadnieniem oraz aktami administracyjnymi sprawy doręczone zostały organowi w dniu 13 czerwca 2014 r. Termin załatwienia sprawy upłynął zatem w dniu 13 sierpnia 2014 r. Mimo to Prezydent (...) nie załatwił przedmiotowej sprawy zgodnie z powołanym orzeczeniem.

W wyniku wniesionej przez skarżącą skargi, wyrokiem z dnia 2 lutego 2015 r. sygn. akt I SA/Wa 3461/14 wymierzono Prezydentowi grzywnę w wysokości 1000 zł w związku z niewykonaniem wskazanego wyżej wyroku z dnia 14 marca 2014 r. Pomimo to Prezydent (...) nadal nie wydał stosownego rozstrzygnięcia. Do dnia 26 stycznia 2017 r., tj. do dnia rozpoznania przez Sąd kolejnej (drugiej) skargi w przedmiocie wymierzenia grzywny, sprawa odszkodowania za opisaną wyżej nieruchomość nie została rozstrzygnięta. Organ natomiast - jak wynika z nadesłanych akt - nie podjął jakichkolwiek czynności w sprawie. W ocenie Sądu wskazywane w odpowiedzi na skargę okoliczności (konieczność zlecenia operatu szacunkowego) nie stanowią usprawiedliwienia niewykonania prawomocnego wyroku sądu administracyjnego.

W sprawie spełnione zatem zostały przesłanki uzasadniające zastosowanie art. 154 § 1 p.p.s.a. i wymierzenie organowi grzywny. Stosownie natomiast do art. 154 § 6 p.p.s.a. grzywnę, o której mowa w § 1, wymierza się do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Biorąc pod uwagę długość przekroczenia wyznaczonego wyrokiem z dnia 14 marca 2014 r. terminu na załatwienie sprawy, a także mając na uwadze, że po wpłynięciu akt z prawomocnym wyrokiem Prezydent (...) nie podejmował jakichkolwiek działań mających na celu zgromadzenie materiału dowodowego i wydanie rozstrzygnięcia, Sąd uznał, że grzywna w wysokości 3000 zł jest adekwatną sankcją za niewykonanie przedmiotowego wyroku. Wymierzona kwota mieści się w wymiarze grzywny określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a., spełniając funkcję represyjno - dyscyplinującą. Uwzględniono przy tym fakt, że wcześniejszym wyrokiem z dnia 2 lutego 2015 r. wymierzono już Prezydentowi grzywnę w wysokości 1000 zł w związku z niewykonaniem wyroku.

Jednocześnie Sąd uznał, że bezczynność organu po wyroku z dnia 14 marca 2014 r. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Za takim stanowiskiem przemawia fakt, że po wpłynięciu prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi sprawy Prezydent nie podejmował w istocie żadnych czynności mających na celu jej zakończenie. Sprawa wniosku o przyznanie odszkodowania - mimo wyroku wymierzającego grzywnę - nie została przez organ załatwiona, a wyznaczony w wyroku z dnia 14 marca 2014 r. termin został znacznie przekroczony.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 154 § 1, § 2 i § 6 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji. O kosztach orzeczono na mocy art. 200 powołanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.