Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1617636

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 stycznia 2013 r.
I SA/Wa 1822/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Sędziowie: Elżbieta Lenart (spr.), Iwona Owsińska-Gwiazda (przewodniczący), Marek Wroczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Owsińska-Gwiazda Sędziowie: WSA Elżbieta Lenart (spr.) WSA Marek Wroczyński Protokolant starszy sekretarz sądowy Aleksandra Borkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2013 r. sprawy ze skargi R. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) sierpnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.