Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2848957

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 maja 2014 r.
I SA/Wa 1815/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Maciejuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. R., B. Z., T. Z., P. K. i A. K. na postanowienie Ministra Gospodarki z dnia (...) czerwca 2013 r., nr (...) w przedmiocie zwrotu podania postanawia: podjąć zawieszone postępowanie sądowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.