Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097877

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2011 r.
I SA/Wa 1776/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Dargas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie: po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J. W. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) sierpnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej postanawia: przywrócić termin do uiszczenia wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 10 listopada 2011 r. sygn. akt I SA/Wa 1776/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę J. W. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia (...) sierpnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Powodem odrzucenia niniejszej skargi stało się niewykonanie przez skarżącą zarządzenia Przewodniczącej Wydziału z dnia 19 września 2011 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego.

Odpis ww. postanowienia został doręczony skarżącej w dniu 18 listopada 2011 r., co wynika ze znajdującego się w aktach sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru.

W dniu 21 listopada 2011 r. J. W. wniosła do tutejszego Sądu wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od wskazanej skargi. W uzasadnieniu wniosku skarżąca podniosła, że przed tutejszym sądem prowadzi równolegle dwie sprawy dotyczące tego samego przedmiotu - zwrotu bezprawnie zabranej nieruchomości. Jest osobą w podeszłym wieku i nie posiada prawniczego wykształcenia, a zatem nie potrafi rozróżnić tych spraw - dla niej dotyczą one tego samego przedmiotu. Ponadto skarżąca jest osobą starszą, schorowaną i nieporadną, co wpływa na jej sprawność umysłową. Dopiero po uzyskaniu porady prawnej powzięła wiadomość, iż uchybiła terminowi do uiszczenia wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 w związku z art. 87 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

Brak winy po stronie podmiotu dokonującego lub zamierzającego dokonać określonej czynności procesowej stanowi konieczną, a jednocześnie podstawową przesłankę przywrócenia terminu. Wniosek o przywrócenie terminu powinien zawierać uzasadnienie, w którym strona uprawdopodobni brak winy w przekroczeniu terminu.

W doktrynie przedstawiono pogląd, że przywrócenie uchybionego terminu ma charakter wyjątkowy i może nastąpić jedynie wtedy gdy strona w sposób przekonujący zaprezentowaną argumentacją uprawdopodobni brak swojej winy, a przy tym wskaże, że niezależna od niej przyczyna istniała przez cały czas, aż do złożenia wniosku o przywrócenie terminu.

Jak wynika z akt sprawy odpis nieprawomocnego postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 2011 r. sygn. akt I SA/Wa 1776/11 wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącej w dniu 18 listopada 2011 r. Następnie skarżąca w dniu 21 listopada 2011 r. uzyskała poradę prawną w wyniku, której powzięła wiadomość o uchybieniu przez nią terminu do uiszczenia wpisu od skargi. Zatem dzień 21 listopada 2011 r. był dniem, w którym ustała przyczyna uchybienia ww. terminu. W tej sytuacji wniosek złożony w dniu 21 listopada 2011 r. o przywrócenie uchybionego terminu wniesiony został w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny jego uchybienia. Dodatkowo równocześnie z wnioskiem strona uiściła wpis od skargi. Ponadto z uzasadnienia wniosku o przywrócenie uchybionego terminu wynika, iż z powodu wieku, stanu zdrowia i dwóch równolegle prowadzonych przez tutejszy sąd spraw, skarżąca nie była w stanie zrozumieć zarządzenia Przewodniczącej Wydziału z dnia 19 września 2011 r. w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu od skargi. Zatem skarżąca uchybiła terminowi do uiszczenia wpisu od przedmiotowej skargi bez własnej winy. W tej sytuacji spełnione zostały wszystkie przesłanki warunkujące przywrócenie uchybionego terminu (art. 87 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)

Wobec powyższego, na podstawie art. 86 § 1 powołanej ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.