I SA/Wa 1760/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2241826

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 lutego 2017 r. I SA/Wa 1760/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Emilia Lewandowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. R. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2017 r. sygn. akt I SA/Wa 1760/16 wydanego w sprawie ze skargi M. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) września 2016 r. nr (...) w przedmiocie świadczenia wychowawczego postanawia: odmówić M. R. sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 26 stycznia 2017 r. wydanym na rozprawie oddalił skargę M. R. (dalej: Skarżąca) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) września 2016 r. nr (...) w przedmiocie świadczenia wychowawczego.

Pismem z 8 lutego 2017 r. (data nadania w placówce pocztowej) Skarżąca złożyła wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.), dalej: "p.p.s.a.", uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym a w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Ponadto wskazać należy, że powodem odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku będzie złożenie wniosku o jego sporządzenie po upływie terminu określonego w art. 141 § 2 p.p.s.a. lub jeszcze przed wydaniem wyroku (vide: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, B. Dauter i inni, Wyd. II Zakamycze 2006, komentarz do art. 141, teza 4).

W niniejszej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 26 stycznia 2017 r. ogłosił wyrok oddalający skargę. W konsekwencji powyższego ustawowy siedmiodniowy termin do zgłoszenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku upłynął 2 lutego 2017 r. Tymczasem Skarżąca złożyła stosowny wniosek dopiero 8 lutego 2017 r. (dowód: data stempla pocztowego na kopercie - k. 18 akt sądowych), czyli po upływie terminu do jego złożenia.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 141 § 2 i § 3 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.