I SA/Wa 1755/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2517673

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2018 r. I SA/Wa 1755/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Boniecka-Płaczkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia A. P. od zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi A. P. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Wa 210/17 w sprawie ze skargi A. P. na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy P. z dnia (...) listopada 2016 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wyłączenia od udziału w sprawie postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 15 lutego 2018 r. Przewodniczący Wydziału I poinformował skarżącą, że w przypadku, gdy strona ma zastrzeżenia do pracy wyznaczonego pełnomocnika z urzędu lub gdy strona chce jego zmiany, powinna zwrócić się sama bezpośrednio do Okręgowej Izby Radców Prawnych w (...) o zmianę wyznaczonego pełnomocnika z urzędu, który będzie reprezentował ją w dalszym postępowaniu.

W dniu (...) kwietnia 2018 r. (data stempla biura podawczego) do Sądu wpłynęło zażalenie skarżącej na powyższe zarządzenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm), zwanej dalej p.p.s.a., zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia enumeratywnie wymienione w tym przepisie. Dodatkowo zażalenie przysługuje na zarządzenia przewodniczącego, tylko w przypadkach przewidzianych w ustawie (art. 198 cyt. ustawy).

Należy podkreślić, że w niniejszej sprawie skarżąca wniosła zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału, którym została poinformowana odnośnie jej wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sytuacji, gdy taki pełnomocnik z urzędu został już jej wyznaczony.

Wskazać należy, że ww. zarządzenie Przewodniczącego z dnia 15 lutego 2018 r. stanowi niezaskarżalną czynność techniczną, polegającą na udzieleniu skarżącej informacji, gdzie powinna zwrócić się w przypadku, gdy ma zastrzeżenia do pracy wyznaczonego z urzędu pełnomocnika lub gdy chce jego zmiany.

p.p.s.a. nie zawiera przepisu, który zezwalałby na zaskarżenie takiego zarządzenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 197 § 2 w zw. z art. 178 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.